..::Kocaeli Il Milli Egitim Müdürlügü::..
 
 
Tar:
Saat :
 
 
  İlimizin Hava Durumu
KOCAELİ KOCAELİ
 
 
Genelge 2005-1 (Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
 
 
 
 
 

T. C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

SAYI    : B.08.4.MEM.41.01/   42933                28 Ekim 2005

KONU : Dikkat Edilmesi Gereken  Hususlar

 

               ……..………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

GENELGE

2005/01

İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda, bütünleşen dünyanın bireylerden beklentileri hızla artarken,  eğitimin niceliği ve  niteliği konusunda da ciddî  değişim-ler yaşanmaktadır. Artık öğrenciden beklenen, öğretmenin aktardığı bilgilerle yetinmek yerine, teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanarak, yetenekleri doğrultusunda  düşünsel    gücünü de  kullanarak bilgiyi üretmesidir.

Bilgi toplumuna geçiş ve devam sürecinde ise en önemli etken EĞİTİMDİR.

- Bilgi çağında, bilgi üretimi için araştırmalar süratle devam etmekte,

- Her dakikada bir kitap,

- Her saniyede bir makale yayımlanmakta,

- Mevcut bilgiler 7 yılda bir ikiye katlanmakta,

- Diplomalar 5-6 yıl gibi belirli bir süre geçerli olmakta,

- Meslek mensupları bu süre içerisinde kendilerini yetiştirmek, diplomalarını yenilemek zorunda kalmaktadırlar.

 

ÖYLEYSE NASIL BİR EĞİTİM:

 

- Öğrencinin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyo-ekonomik özelliklerini, ailesini, çevresini, ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini iyi inceleyen, belirleyen,

- Öğrencilere okulu, bilgiyi ve öğrenmeyi sevdiren,

- Öğrenmeyi öğreten,

- Öğrenmek için kaynakları ve kaynaklardan nasıl yararlanılacağını öğreten,

- Araştırma, inceleme, okuma alışkanlığını ve zevkini kazandıran,

- Rehberliğe ve yönlendirmeye ağırlık veren

- Öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranmışları kazandıran ve;

                  Yaşam Boyu Devam Eden Bir Eğitim.

 

 

Buna Göre:

 

- Bilgi, kesin ve değişmeyen değerler değil, bireye göre anlam kazanan bir birikimdir.

- Dersler, ansiklopedik bilgileri değil, olayları ve konuları derinliğine anlamayı, eleştirel düşünmeyi esas almalıdır.

- Okullar öğrencilere gelecek için gerekli bilgileri yükleme yerine yaşam boyu gerekli olacak öğrenmeyi öğretmelidir.

- Bilgi, formal disiplin alanlarının öğretmen tarafından öğrenciye yüklenmesi ile değil, formal disiplinlerin ışığı altında etkileşim ile elde edilir.

- Eğitim sadece sözel ve sayısal zekâyı geliştirmeyi değil, görsel, kinestetik, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihinsel gelişmeyi hedeflemektedir.

“Günümüzde, güçlü olmanın belirleyicisi, bilgiyi depolamak değil, onu kullanma ve ondan yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır.”

“Kendi kararlarını verme yetkinliğine ulaşamamış insanların oluşturduğu toplumlarda demokrasinin yaratılması da mümkün değildir.”

            Edinilen bilgi ne kadar kapsamlı ve geçerli olursa olsun 3-5 yıl içerisinde yeni bilgi birikimi yüzünden yetersiz ya da tamamen geçersiz hâle gelmektedir.

            Bundan dolayı, bugün okulların önündeki en önemli görev öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenen mezunlar yetiştirmektir.

 

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması, baş döndürücü bir şekilde gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ifadesini bulan; "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir" ilkelerine gönülden inanan bir gençliğin yetiştirilmesi, Milî Eğitimin temel hedefi olmalıdır.

Anayasa’da yer alan şu ifadeler, eğitim ve öğretime nasıl bir çerçeve ile bakacağımızı şekillendirirken, eğitim-öğretim çalışmalarının hiçbir zaman ihmal edilemeyeceğinin de işaretini vermekte, devlete bu konuda bir takım görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

"Eğitim ve Öğretim, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz."

“Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim-öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez."

"İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır."

"Devlet, İstiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmîn ışığında, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan  kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştirme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.”

"Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda da:

“Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır” denmektedir.

İstenilen hedefe kısa zamanda ulaşmak ise, ancak çağın anlayışı ve ülke gerçekleri göz önüne alınarak, eğitim ve öğretimde yeni yöntem ve tekniklerin takip edilmesi, uygulanması, iletişim teknolojisinden yararlanılması, disiplinli ve tempolu bir çalışma sürecine girilmesi ile mümkündür.

Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yaşam şeklimizi de önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası ekonomik rekabet, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir.

Ülkemizin bilgiyi üreten ve ihraç eden bilgi toplumu haline gelebilmesi; eleştirici, üretici, düşünen, kendini yansıtan ve geliştirebilen bireyler yetiştirmesi, öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, seven, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,  mutlu bireyler yetiştirmekle mümkündür.

Bakanlığımızca başlatılan; "Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulaması”, “Müfredat Laboratuvar Okulları Projesi”, “Temel Eğitime Destek Projesi”, “Eğime %100 Destek Projesi", “Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi” ve “Haydi Kızlar Okula Projesi” gibi birçok atılım bu tempolu çalışmanın habercisi sayılmalıdır.

İlimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler ile diğer personelin, uygulamalarında birlik ve beraberliği sağlamak, eğitim kalitesini yükseltmek için uyulması gerekli kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle emredilen bazı önemli konuların yeniden hatırlatılmasının yararlı olacağı düşüncesi ile aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bu bağlamda; amaç, hedef, strateji, misyon ve vizyonumuzu çok iyi belirlemek mecburiyetindeyiz.

VİZYONUMUZ

            Kendini sürekli yenileyen,  okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentezler yapabilen nesillerin yetiştiği;

            Bütün öğrencilerin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında, hayata ve bir üst öğrenime hazırlandığı;

            Dünü, bugüne; bugünü yarına bağlayan köprülerin kurulduğu;

            Yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin elbirliğiyle çevrede, bölgede ve ülkede, örnek eğitim ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile, okul ve kurumları her yönü ile model okul ve kurumlar haline getirmektir.

MİSYONUMUZ

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olarak…

            İstiyoruz ki; Okullarımızda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Hem öğretenler, hem de öğrenenler birbirlerinin gelişimine yardımcı olan *ÖĞRENEN OKUL* modeli oluşsun.

            İstiyoruz ki; Veliler okullarımızın en büyük destekleyicisi olsun. Her veli, öğrencisine, öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.

            İstiyoruz ki; Okul toplumunu oluşturan her birey (yönetici, öğretmen, destek personel, öğrenci, veli vb.) rolünü ve sorumluluğunu bilsin,  bu rolü mükemmelliğe ulaşmak için oynasın.

            İstiyoruz ki; Mükemmelliğin sonu yoktur. Okullarımızda herkes, gelişen teknolojik yeniliklerden yararlanarak her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın, kendini yenilesin, geliştirsin.

            İstiyoruz ki; Verilen eğitim ve öğretim, öğrencide istendik davranış değişikliklerine dönüşsün, öğrencilerimiz girdikleri her ortamda olumlu davranışlarıyla dikkat çeksin.

            İstiyoruz ki; Her öğretmen, okulunda çalışmaktan; her öğrenci, bu okulda öğrenimini gerçekleştirmekten zevk alsın .

            Sevgi ortamında yarınlara güvenle ve umutla bakan nesiller yetişsin.

Bu amaçla:

          1- Bahçesinde Atatürk Büstü olmayan okul ve kurumumuz kalmayacak, mevcut olanlar da gözden geçirilerek bakımları yapılacak çevreleri boyanıp yeşillenecek, güzelleştirilecektir. Kurumların koridor, derslik ve diğer bölümlerinde "Atatürk Köşesi, İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe ve Onuncu Yıl Nutku" başta olmak üzere mevzuatına uygun olarak bulunması gereken diğer tablo ve araçlar yeniden gözden geçirilerek, incelenecek, eksiklikler kısa sürede tamamlanacaktır. Okul koridorları boş duvar olmaktan çıkarılacak, amaca uygun biçimde güzelleştirilecektir. Ayrıca etkinliklerin sergileneceği panolar oluşturulacaktır.

2- Kurum ve bölüm tabelâlarının, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Tabelâları Yönetmeliği” (2088 ve 2148 sayılı Tebliğler Dergisi) hükümlerine uygun olarak düzenlenmesine dikkat edilecek, uygun olmayanlar yenilenecektir.

3- Okul ve kurumlarımızda, dersliklerin dışında kalan, lâboratuvar, atölye-işlik, çok amaçlı salon, resim dersliği, müzik dersliği, kütüphane gibi bölümlerden, öğrencilerin azamî ölçüde yararlandırılmasına çalışılacak, bu bölümlerde yığılmaları ve kargaşayı önlemek için kullanma plânları hazırlanacak, lâboratuvarda anî patlamalara karşı sürekli bir yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Özellikle arşiv, depo, ambar v.b. gibi üniteler kötü görünümden kurtarılarak tertipli ve düzenli hale getirilecek, tuvaletlerin ve diğer tüm bölümlerin temizliği üzerinde ısrarla durulacaktır.

4- Okul ve kurumlarımızdaki mevcut araç-gereç (bilgisayar, projeksiyon, slayt, fen dolapları vs.) en etkin biçimde hizmete sokularak kullanılacaktır. Fazlalık olan her türlü malzeme araç ve gereçler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, bu malzemeler bir depoda toplanarak başka kurumların istifadesine sunulacaktır. Okul ve kurumlarda fazlalık ve atıl durumda araç-gereç ve malzeme bırakılmayacaktır.

5- 21. yüzyılın belirgin özelliği, teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin olmasıdır. Günümüzde teknolojinin geliştirdiği en önemli araç bilgisayardır. Bilgisayarsız okul ve kurumumuz kalmamalıdır. Kullanımı yönünde de personelimiz mutlaka yetiştirilmelidir.  Teknoloji (bilgisayar) Laboratuvarı olmayan okul ve kurum kalmaması için seferberlik başlatılacaktır.

6- Tüm okul ve kurumlarımız İnternet sayfalarının oluşturulması konusunda azami gayret gösterecekler, gelecekte her türlü bilgi alış verişinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için süratle önlem alacaklardır. Müdürlüğümüz Internet Siteleri http://kocaelimem.meb.gov.tr  www.kocaeli-meb.gov.tr  - Bakanlığımız Internet sitesi www.meb.gov.tr – Resmî Gazete  Internet sitesi http://rega.basbakanlik.gov.tr     her gün ziyaret edilerek, yapılacak duyurular ve çalışmalar hakkında zamanında bilgi sahibi olunacaktır.

7- Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için, mutlaka her kurumda imkânlar ölçüsünde "MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği," doğrultusunda kütüphaneler kurulacak, kütüphane için uygun bölümü bulunmayan kurumlarda okul kitaplığının kurulması sağlanacak, sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine özen gösterilecektir. Kitap sayılarının artırılması için kampanyalar düzenlenecek, Bakanlığımızın ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için tespit ettiği 100 eserin tüm okul ve kurumlara temini sağlanacaktır.

8- Okul ve kurumların bütün ünitelerinde tertip, düzen ve temizliğe özen gösterilecek, insan sağlığını tehdit eden unsurlara meydan verilmeyecektir.

9- Okul ve kurumların tanıtımına yönelik brifing dosyası, tanıtım CD si üst düzey yöneticilerinin ziyaretlerinde kullanılmak üzere her zaman hazır bulundurulacak ve sürekli güncellenecektir.

10- Kapalı spor salonu, halı saha, basketbol ve voleybol sahası vb. gibi spor tesislerine sahip olan okullar, okulun beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin dışında kalan zamanlarda, bu tesislerin kullanılması ve işletilmesi ile spor faaliyetlerinin mahallinde desteklenmesi amacıyla,  "Okul Spor Tesisleri İşletme Yönergesi" ile 29.07.2003 tarih ve 1447 (2003/65) sayılı Genelge  doğrultusunda bu bölümlerin, semt yakınlıkları dikkate alınarak bir program dahilinde diğer kurumlarca da kullanılması sağlanacaktır.

            11- Bakanlığımızın 24.11.1999 gün ve 1999/97 no'lu Genelgeleri doğrultusunda Türk Bayrağı kurumlarımızda sürekli çekili kalacak; Bayrak töreninden önce Bayrak indirilerek kontrol edilecek, bakımı yapılacak ve gerekiyorsa yenilenecektir.

            Türk Bayrağı ile ilgili hususlarda 24.09.1983 gün ve 18171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Bayrağı Kanunu” ile "Türk Bayrağı Tüzüğü" 2493 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan "İstiklâl Marşı- Bayrak Törenleri" konulu 1998/101 nolu Genelge esaslarına uyulacaktır. Bu konuda ihmali olanlar hakkında derhal yasal işlem yapılacaktır.

         12- Okul ve kurumların her türlü sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çeşitli tören ve kutlamalara katılmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacaktır. Her okul yılda en az bir genel organizasyon yapmak üzere görev alacak, müsamere ve tiyatro çalışmalarına önem verilecektir.

Bu konuda 2336 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği" hükümleri ile 1786 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan "İlk ve Orta Dereceli Resmî ve Özel Okullar Müsamere Yönetmeliği" esasları göz önünde bulundurulacaktır.

            13- Fizikî yönden okul ve kurumlar,  bahçesi, dış görünümü, derslikleri, idareci odaları ve diğer bölümleri ile birlikte bir bütün olarak düşünülecek, kurum bahçesinin çevreye örnek teşkil edecek derecede düzenlenmesi, yeşillendirilmesi, çiçeklenmesi ve ağaçlandırılması sağlanacak, kurumun temizliğinin 2092 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 'Temizlik Rehberi" doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.

            14- Okul binalarına ait yerleşim projesi, tapu, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı gibi bilgiler bir dosya içerisinde muhafaza edilecek, okul binalarının amaçları dışında kullanılmasına, izinsiz ve projesiz eklenti yapılmasına asla izin verilmeyecektir.

            15- 26.07.2002 gün ve 24827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"  çerçevesinde hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi"  hükümlerine dikkatle uyularak herhangi bir yangın tehlikesine karşı tedbirli olunacak, yangın köşelerinin zenginleştirilmesine çalışılacaktır. Araç ve gereçler talimatnameye uygun olacaktır. Deprem tatbikatları mutlaka yapılacaktır. İlgili uzmanlara seminer verdirilecektir. Kalorifer dairelerinde kazanın büyüklüğü oranında yangın söndürücünün mutlaka bulundurularak, yakıt tankı ile kazan arasına ısınmayı önleyecek tedbirler alınmalıdır.

         16- Okul ve kurumlarımızın güvenliği açısından giriş-çıkış ve iç kontroller, nöbet hizmetleri, gece bekçisi uygulamaları belli bir ciddiyetle yerine getirilecek, okul ve kurumun sivil savunma ekipleri (söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekipleri) her yıl personelin durumuna göre yeniden güncelleştirilecek ve zaman zaman tatbikatlar yapılacaktır.

Bu konuda M.E.B. Sivil Savunma Sekreterliği’nin 28.01.2000 gün ve 133 sayılı yazıları ekindeki "Merkez ve Taşra Teşkilâtı Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetleme Formu" dikkatlice incelenecektir. Okul ve kurumların güvenliği açısından üç ve üçten fazla hizmetlisi bulunan okul ve kurumlarda gece bekçisi bulundurulması kesinlikle sağlanacak; hırsızlıklara karşı önlem olarak, tüm değerli cihazlar gerekirse sigortalanması, okullara alarm sisteminin takılması gibi her türlü güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

17- Okul ve kurumlarımız, küçük onarım gerektiren durumlarda mahallî imkânları kullanarak gereğini yapacaklardır. Özellikle YİBO ve pansiyonlu okullar, yemekhane ve yatakhanelerini bakımlı, temiz ve sağlıklı hale getirecek, yatılı öğrencilerin temizlik, yemek, banyo vb. gibi sorunları üzerinde özenle durulacaktır.

18- Okul, kurum ve kuruluşlarımız, amaç ve hedeflerini çok iyi belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli  icra plân ve programlarını, yıllık iş ve çalışma takvimlerini aksatmadan yapacak ve gereğini yerine getireceklerdir.  Tüm yönetici, teknisyen, memur, şoför, hizmetli ve diğer ilgili elamanlara  görevleri  yazılı  olarak  bildirilerek, görev ve sorumlulukları bir   kez   daha hatırlatılacaktır. 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” de belirtilen esaslara titizlikle uyulacaktır.

            19 “Ders Dağıtım Çizelgeleri”, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 119-218 sayılı Kararları uyarınca her ders yılı ve dönem başında okul kayıtlarına uygun, noksansız ve titizlikle düzenlenip, derslerin başladığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde bir sureti incelenmek ve onaylanmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

20- Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin 09.07.2004 tarih ve 2004/119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, 2563 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmış olup, gereği buna göre yapılacaktır.

21- Anayasanın 58. maddesinde ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda açıklandığı üzere; öğrencileri ve gençleri zararlı alışkanlıklar olan kumar, içki, sigara, uyuşturucu madde ile her türlü bölücü, yıkıcı, irticaî ve zararlı etkilerden korunması için en küçük bir ihmale meydan verilmeden 2105 ve 2131 sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen tedbirler ile diğer emir ve talimatlar titizlikle uygulanacaktır. “4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” ile 04.10.2005 tarih ve 2005/90 sayılı Bakanlığımız Genelgesi gereğince kurumun belirli yerlerine gerekli uyarı levhaları asılacak, tütün mamullerini kullanan personel için ayrı bir oda ayrılacaktır. Öğrencilerin göre-bilecekleri yerlerde okul bahçesi ve koridorlarında kötü örnek ve özentiye sebep olunmaması açısından, öğretmen ve diğer personel tarafından sigara içilmemesine özen gösterilecektir.

            22- Bakanlığımızın 10.01.1997 gün ve 1997/2 nolu  Genelgesi doğrultusunda millî bayramlar ve mahallî kurtuluş törenlerinin amacına uygun, daha geniş kapsamlı ve coşkulu kutlanması için,  gerekli hassasiyet gösterilecektir.

23- İlköğretim kurumlarının "öğretim programları" ile ders kitaplarında yer alan “Atatürkçülük ile ilgili konuları" hakkında Talim ve Terbiye Kurulu’nun, 2504 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 04.08.1999 gün ve 263 sayılı Kararı dikkatlice incelenecek, derslerin işlenmesi ve plânlama çalışmalarında gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ortaöğretim kurumlarında ise; "Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken Atatürkçülük ile İlgili Konuların Kabulü"    hususundaki  mevzuat ile 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan program değişikliklerine uygun hareket edilecektir.

24- 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesindeki; "Eğitim kurulunun, millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini yürütürken, birbirlerini tamamlaması ve bir bütün oluşturulması, bu kurumlara öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesi, nüfusu az ve dağınık olan yerlerde merkez okullar oluşturul-ması; eğitim kurumlarındaki eğitim personelinin fizikî kapasitesinin, ders araç ve gereçlerinin ortak, etkili ve verimli kullanılması, okulun çevre ile bütünleştirilerek çevrenin övünç kaynağı haline dönüştürülmesi ve akademik çevre ile okulun her alanda işbirliğine teşvik edilmesi, böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğin sağlanması amacıyla M.E.B.na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının dahil olacağı eğitim bölgeleri ve eğitim kurullarının oluşturulması gerekmektedir"  hükmü doğrultusunda gereği yapılacaktır.

Ayrıca tüm eğitim kurumlarında Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” uygulanacağı Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 15.09.2004 tarih ve 9160 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. (2564 sayılı Tebliğler Dergisi). Konu üzerinde hassasiyetle durulacak, çeşitli eğitim kurullarının, okul meclislerinin oluşturulması sırasında seçim aşamasının çok iyi değerlendirilmesi ve demokrasinin okul yıllarında bir yaşam biçimi olarak öğrencilere kazandırılması için azamî gayret gösterilecektir.

                                                25- Okullarımızda disipline gerekli özen gösterilerek, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda saygı, sevgi, iyi niyet ve hoşgörüye dayalı, hiyerarşik bir çalışma ortamı sağlanacak, ortaöğretim kurumlarında 2426 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" ile 2552 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 112- 133. maddelerindeki esaslara göre hareket edilecektir.

26- Zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve öğretmenler kurulu toplantıları amaçlarına uygun olarak yapılacak, eğitim-öğretimde kalite ve başarının artırılması için gerekli önlemler öncelikle tartışılacaktır. Başarı ve başarısızlık nedenleri üzerinde ısrarla durularak, tüm üyelere söz hakkı verilecektir. Her konuşmacının görüşü tutanak altına alınacaktır.

            27- Derslerin işlenişinde görsel ve işitsel ders araçlarından azamî ölçüde yararlanma yoluna gidilerek, gezi-gözlem ve deney çalışmaları ihmal edilmeyecektir. Yapılan deneyler, deney defterine yazılacaktır.

         28- Öğretim programlarında öngörülen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılması için yaparak ve yaşayarak öğrenmeye ağırlık verilerek, çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi, öğretme-öğrenme ortamında aktif hale gelmesi ve öğrenmekten zevk alması için gerekli koşullar sağlanacaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin plânlı derse girmesi sağlanacaktır.

            29- Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği 08.12.2004 gün ve 25664 sayılı, değişiklikler ise; 19.10.2005 gün ve 25971 sayılı R.G.de yayımlanmış olup, Yönetmelik doğrultusunda işlem yapılacaktır.

30- İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı, bazı maddelerindeki değişiklikler ise; 12.08.2005 gün ve 25904 ile 25.08.2005 tarih ve 25917 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanmış olup, Yönetmelik Öğretmenler Kurulunda okunarak gereği titizlikle uygulanacaktır.

31- Öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları Bakanlıkça ücretsiz dağıtıldığından ilköğretim kurumlarında öğrencilerimize her ne ad altında olursa olsun ünite dergisi ve diğer dergilerin alınması tavsiye edilmeyecek, okullarda satışına izin verilmeyecek, eğitimde yardımcı materyal olarak kullanılmasına da müsaade edilmeyecektir. (M.E.B.nın 21.08.2005 gün ve 8899 (2005/76) sayılı Genelgesi)

            32- Ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları seçim esaslarına titizlikle uyulacak, zorunlu olmadıkça sık sık kitap değiştirilmeyecek, zorunlu nedenlerle yapılacak değişiklik gerekçeli bir rapora dayandırılacaktır.

33- İl genelindeki rehberlik hizmetlerinin takibi  ve yeni gelişmelerle ilgili olarak İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezinin  www.kocaeliram.com.tr  internet sitesi ile;

Gebze Rehberlik ve Araştırma Merkezinin gebzeram@hotmail.com  E Mail adresi ile iletişim   sağlanacaktır.

 

34- İl genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların, yıllık rehberlik çalışma plânlarını Ekim ayının sonuna kadar ve yıl sonu rehberlik faaliyetlerinin raporlarını Haziran ayının sonuna kadar bağlı bulundukları Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine  göndermeleri gerekmektedir.

 

35- “Başarısızlık Nedenleri ve Başarıyı Arttırma Yolları Projesi” ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların, öğretmen, öğrenci ve veli eğitimleri şeklinde 2005- 2006 eğitim- öğretim yılında da sürdürülmesi plânlanmaktadır. Bu kapsamda, görevli rehber öğretmenlere okul müdürlüklerince her türlü kolaylığın sağlanmasına özen gösterilecektir.

 

36- Öğrenci ve velinin okulun işleyişine katılımlarını daha etkili sağlamak için Bakanlığımızın 10.10.2005 tarih ve 3157 (Genelge 2005/92) sayılı Genelgesi doğrultusunda Öğrenci- Okul- Veli Sözleşmesi yapılacaktır.

37- Ana-baba ve öğrencilerimizin okula ve öğretmene karşı saygısını zedeleyen davranışlardan, öğretmen ve yöneticilerimizin hassasiyet ve titizlikle uzak durmaları gerekmektedir. Kaba davranışların, dayakla terbiyenin ve şiddetin eğitim- öğretim kurumlarımızda kesinlikle yeri yoktur. Eğitim kurumlarımızda yönetici- öğretmen- öğrenci- veli işbirliğini gerçekleştirerek, öncelikle sorunlara bu çerçevede çözüm aranacak,  sürekli “Rehberlik ve Araştırma Merkezi” ve “Rehberlik  Servisleri” ile işbirliği yapılacak, öğrencilerimizin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel durumları belirlenerek, bireysel farklılıkları üzerinde durulacaktır. Fakir öğrenciler öğretim yılı başında tespit edilerek, gerekli yardımlar yapılacaktır.

 

38- “Özel Eğitim Sınıfı ve Kaynaştırma Sınıfı” uygulaması yapılan okul müdürlükleri, öğrencilerinin eğitimleri ile yakından ilgilenerek, gerektiğinde uzmanların görüşüne başvurarak, ilgili öğretmenlerle sık sık zümre toplantılarını düzenleyeceklerdir.

 

39- İlk ve orta dereceli okullarda, eğitsel, meslekî ya da psikolojik açıdan yardım alması gereken öğrenciler için İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 322 79 09, Gebze Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 644 03 11 numaralı telefonlarından randevu alınması ve randevu tarihinde gerekli evraklarla (çocuk tanıma fişi, öğrenci gözlem formu, üst yazı )  görüşmeye gelinmesi gerekmektedir.

 

40- Öğrencilerin kendilerini, okul içi ve okul dışı öğrenim imkânlarını, meslekleri ve toplum değerlerini tanımalarına, yeteneklerine uygun bir öğretim programı seçmelerine, sağlıklı ve topluma faydalı bir kişi olarak yetişmelerine yardım etmek amacıyla; 2201 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin” 27.maddesine göre: “Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu" oluşturulacak, aynı yönetmeliğin 31. maddesine göre koordinatör rehber öğretmen, 32.maddesine göre okul rehber öğretmen ve 33.maddesine göre de sınıf rehber öğretmenlerinin görevlendirilmesi, okullarda rehberlik servisleri için bir odanın ayrılması sağlanacaktır.

41- Rehberlik çalışma programları ve çalışma raporları zamanında İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek, engelli öğrencilerin müracaat evraklarına dilekçe, ikametgâh senedi, nüfus cüzdan örneği, sağlık kurulu raporu, aile geçim durum beyannamesi, fotoğraf ve taahhütname eklenecektir.

42- Öğrencilerimizin sınav tecrübesini artırmak ve heyecanını atlatmak amacıyla yapılması zorunlu olan  "Seviye Tespit   ve Karşılaştırma Sınavlarının" uygulanması sırasında gerekli hassasiyet gösterilecek, ayrıca hazırlayıcı sınavlar yapılacaktır.

            43- OKS ve ÖSS' na ilişkin rehberlik   etkinliklerine ağırlık verilecektir. Bakanlığımızın 3 Mayıs 2000 gün ve 5190 (2000/45) sayılı Genelgesi doğrultusunda öğrencilerimize sınavlara hazırlanma, alan seçimi,  verimli çalışma yöntem ve teknikleri öğretilerek, gerekli motivasyon sağlanacaktır. Başarı ve verimliliğin artırılması için büyük bir seferberlik içinde çaba gösterilecektir.

            44- Öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmak, bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, her okulumuzda 2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi” doğrultusunda hareket edilecektir. Okullarda ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi, seçimi ve kullanımıyla ilgili olarak; 2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “MEB Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik” hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

45- Okul ve kurumlardaki TKY çalışmalarında; Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “TKY Uygulama Yönergesi”, Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi”, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 11.07.2002 tarih ve 36548 sayılı yazısı, 19.01.2004 gün ve 6434 (Genelge: 2004/03) sayılı Genelgesi, 12.02.2001 tarih ve 1520 sayılı Makam Oluru ile bastırılan Okul Gelişim Modeli Kitabı, EFQM Mükemmellik Modeli, EFQM Mükemmellik Modeli Eğitim Kurumları Kılavuzu, Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi ile TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi esas alınacaktır.

            46- Bakanlığımızın 21.01.1997 gün ve 1997/4 nolu Genelgesi doğrultusunda kardeş okul uygulamaları yapılarak; çocuklar arasında dostluk bağlarının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına, kardeşlik, sevgi, barış, dayanışma ve işbirliği duygularının   geliştirilmesine, tarihi ve kültürel değerlerimiz ile gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına fırsat tanınacak, etkileşimi ve yardımlaşmayı sağlamak açısından çocuklar özendirilecektir.       

       47- Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında;

eğitim alanında işbirliği yapmayı amaçlayan protokol kapsamında Türkiye’nin topluluk programlarından: Leonardo da Vinci (meslekî eğitim), Socrates (genel eğitim) ve Youth (gençlik) programları kapsamında okul ve kurumlarımızda proje hazırlamakla görevli komisyonlar oluşturulacak, konu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda adresi yazılı Internet sitelerinden alınacaktır.

 Site adresleri: (www.ua.gov.tr), (www.leonardo.gov.tr),

            (www.socrates.gov.tr) ve (www.megep.meb.gov.tr)

            48- Avrupa Birliği ile uygulanmakta olan Leonardo da Vinci (meslekî eğitim) ve Socrates(genel eğitim) programlarını tanıtımını yapmak, proje hazırlamak isteyen okul ve kurumlarımıza gerekli rehberlik hizmetlerini sunmak  üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturulmuştur. Bu birimde görevli öğretmenler okullarımıza yönelik tanıtım çalışmaları yürütmektedirler. Okul ve kurum yöneticileri bu çalışmaları yürüten görevlilere her türlü kolaylığı göstereceklerdir. Her okul en az bir proje üretecektir.

            49- Meslekî ve teknik okul ve kurumlarımız 3308 sayılı Kanun ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde tüm son sınıf öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi görmeleri için gayret göstereceklerdir.

50- Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması ve üniversite önünde milyonlarca gencin yüksek öğrenim görme arzusu önemli bir sorun niteliğindedir.

Ortaöğretim sistemi içinde ara eleman ihtiyacını sağlamak, üniversite önünde yığılmayı önlemek amacıyla, meslekî teknik öğretime daha çok önem vermek ve öğrencilerimizi meslek okullarına yönlendirmek, meslekî eğitimde okullaşma oranını % 65' lere ulaştırmak zorundayız. Bu amaçla meslekî ve teknik okullarımız ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik tanıtım ve rehberlik çalışmaları yapmak için gayret göstereceklerdir.

51-  Tüm meslekî teknik eğitim okul ve kurumlarımız “Tam Gün Tam Yıl Eğitim” uygulaması çerçevesinde çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacına cevap verebilmek için fizikî kapasitelerini azami ölçüde değerlendireceklerdir. Bu çerçevede eğitim öğretim yapacak okul ve kurumlarımız Ağustos ayı içerisinde tekliflerini Millî Eğitim Müdürlüğüne bildireceklerdir.

52- 2526 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan M.E.B.na bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge’de 07.09.2004 tarih ve 2420 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklikle okullarda bölüm açma yetkisi Valiliklere verilmiştir. Okul ve kurum müdürlükleri bölüm açma tekliflerini Ek- 2 Formu ile  Nisan ayı içerisinde Müdürlüğümüze yapacaklardır.

            53- Halk eğitimi merkezleri I. ve II. kademe okuma-yazma ve her türlü sosyal, kültürel ve meslekî kursların açılmasına ve sayısının artırılmasına özen gösterilecek, kurs açmak için sivil toplum örgütleri, sanayi odaları, ticaret odaları, esnaf sanâtkar odaları, İşkur, üniversite ve belediyeler ile işbirliği yapma yoluna gideceklerdir. Geçerli ve istihdama yönelik kursların açılmasına özen gösterilecektir.

54- Mesleki eğitim merkezleri işyerlerinde çalışan çırak ve kalfaların eğitimleri için gerekli gayreti göstereceklerdir. İşsizliğin önlenmesinde büyük önem taşıyan meslek kursları ile geliştirme ve uyum kurslarının açılmasını sağlayacaklardır.

            55- İlköğretim okulu müdürlüklerince il düzeyindeki zorunlu öğrenim çağındaki (6-14 yaş arasındaki) öğrencilerin tespiti yapılarak eğitime alınmaları sağlanacak, artış gösteren devamsızlıkların ortadan kaldırılması için gerekli önlemler acilen alınacak, tüm yasal işlemler süratle uygulanacaktır. Bu konuda köy/mahalle muhtarlıkları ve okul aile birliği ile işbirliği yapılacaktır.

56- "Okul Aile Birliği Yönetmeliği"31.05.  2005 tarih ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; yönetmelik çerçevesinde ilgili kayıtların, defter ve dosyalarının eksiksiz tutulması sağlanacaktır.

         57- Bakanlığımızın 16.09.2004 tarih ve 1880 (2004/71) sayılı Genelgeleri doğrultusunda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışılacak, konu ile ilgili olarak 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği" hükümleri esas alınacaktır. Ana sınıfları açılması için İl genelinde seferberlik başlatılacaktır. Ana sınıfı açmayan ilköğretim kurumu kalmayacaktır.

            58-  Kişileri ilgilendiren yazışmalarda; T.C. kimlik numarası, branşı, görevi ve il sicil  numaraları  yazılacaktır.

            59- Bakanlığımızın www.meb.gov.tr İnternet sitesinin Personel Genel Müdürlüğüne ait sayfadan veya doğrudan; (http://personel.meb.gov.tr) internet sitesinden:

a) “İzin Mevzuat Bülteni” indirilerek, tüm izin işlemleri bu mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

b) “Ek Ders Mevzuat Bülteni” indirilerek, ücretli ek ders işlemleri bu mevzuat çerçevesinde yerine getirilecektir.

c) “Sicil Disiplin Bülteni” indirilerek, sicil disiplin işlemleri mevzuatta belirtildiği şekilde yürütülecektir.

60- İl dışında ikâmet edecek veya yüksek lisans yapmak   için il dışına çıkacak  personel ile yurt dışına özel seyahat yapacak personel Valilik Makamı’ndan izin alacaklardır.

       61- Personele verilmesi zorunlu olan yıllık izin, doğum izni(eşlere), evlilik izni, ölüm izni, süt izni gibi mazeret izinleri birinci sicil âmiri tarafından,  diğer mazeret izinleri okul/ kurum müdürünün parafı ile Millî Eğitim Müdürlüklerince verilmektedir.

62- Sendikal faaliyetlerle ilgili yapılması gereken iş ve işlemler  23.09.2004 tarih ve 36177 sayılı yazımız ile okul müdürlüklerine duyurulmuş olup, konunun titizlikle yerine getirilmesi sağlanacaktır.

63- Eğitim öğretim sınıfındaki personelin emeklilik başvuruları her yıl Mayıs ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.  Emeklilik onayı alınanlar Ağustos ayı sonuna kadar görevlerinden ayrılacaklardır. Mazereti nedeniyle diğer tarihlerde emekli olmak isteyenlerin başvuruları ise, Bakanlık görüşü alınarak gerçekleştirilecektir.

64- Devlet memurluğuna yeni atanan ve askerlik görevini yapmayan personelin askere sevk tehir işlemleri geciktirilmeden yapılması sağlanacaktır.

65- Bütün personelin özlük hakları internetteki İLSİS programındaki özlük modülü aracılığı ile yapıldığından tüm personele ait İLSİS bilgilerinin zamanında güncellenmesi sağlanacak, hatalı yada eksik bilgiler varsa bilgi verilerek düzelttirilecektir.

 Özlük modülünde okul müdürlüklerine açık bulunan: kimlik bilgileri, adres ve telefon numaraları, nüfus cüzdan bilgileri, öğrenim kaydı, mal bildirimi, sendika bilgileri, aylıksız izin, sağlık izni, yıllık izin, mazeret izni, emeklilik sicil numarası, vergi kimlik numarası, sağlık karnesi numarası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ait bölümler mutlaka okul müdürlükleri tarafından doldurulacaktır.

66- Personele ait hizmet cetvelleri, İLSİS programının bilgi girişi /görev kaydı/yazdır butonu ile hazırlanarak okul müdürlüklerince imzalanacaktır. Hasta sevk ve izin belgeleri İLSİS programından düzenlenmesi sağlanacaktır.

67- Personele ait derece terfi işlemleri her ay düzenli olarak Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Kademe terfileri ayı içerisinde geciktirilmeden okul ve kurum müdürlüklerince yapılacak, terfi onaylarının bir nüshası ilgililerin özlük dosyasına konacaktır.

68- Sicil raporları doldurulurken 17. madde ile ilgili bölüm boş bırakılmayacak, not ortalaması alınırken küsurlar yukarı tamamlanacak, ilgili kişinin T.C. kimlik numarası, öğretmenlerin branşı mutlaka yazılacak ve sicil raporlarına fotoğraf yapıştırılacak, raporlar Aralık ayı sonuna kadar il/ ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

69- Yılın ilk altı ayından sonra başka kuruma ataması yapılan personelin sicil raporu geciktirilmeden 1. sicil âmiri tarafından doldurulup 2. sicil âmirine teslim edilecektir.

70- Kimlik kartı olmayan personelin kimlik kartı ücreti olarak, T.C.Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı şubesi 38197705-5001 nolu hesabına 1.50- YTL yatırılarak banka dekontu Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Basımevi Müdürlüğü Sultanahmet/ İSTANBUL adresine kurumun ön yazısı ile gönderilecek, gelen boş kimlik kartı kurumca doldurularak, Millî Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü’ne kayıt için getirilecektir.

Kimlik kartını kaybeden personel, gazete ilanı ile birlikte Müdürlüğümüze başvuracaklardır.

71- Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımızda çalışan tüm personel ve öğrencilerin; "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Memurların Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" ile, Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16.09.2005 gün ve10753 (2005/85) sayılı Genelgesi hükümlerine uygun olarak giyinmeleri sağlanacaktır. Kılık-kıyafet konusu her kademede kesinlikle sorun olmaktan çıkarılacak, ihmali görülenler hakkında derhal yasal işlem yapılacaktır.

72- Aday personeli bulunan kurum yöneticileri, 657 sayılı Kanunun 54,55,56 ve 57.maddeleri ile 2423 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “M.E.B. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda aday öğretmen  veya memurların  iyi yetişmeleri  için  gerekli önlemler alınacak, bu konuda tüm personelin adaya gereken yardımı göstermeleri sağlanacaktır.

73- Yapılan atamalarla öğretmen ihtiyacı devam eden okullar, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23/09/2004 tarih ve 73132 sayılı yazısı gereği bu ihtiyaçlarını öncelikle bulundukları eğitim bölgesindeki kadrolu öğretmenlerden karşılama yoluna gideceklerdir.

 

74- Aynı eğitim bölgesinde bulunan kadrolu öğretmenlerden öğretmen ihtiyacının gideremeyen okullar, bu ihtiyaçlarını Bakanlıkça ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerden MEB Personel Genel Müdürlüğünün 22/09/2005 tarih ve 57753 sayılı  yazı ve öğretmenlerin sözleşmeleri gereği, haftada azami girebilecekleri ders saatini aşmamak şartıyla Talim Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen emsali öğretmenin aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu dersler göz önünde bulundurularak karşılayacaklardır.

 

            75- Yukarıda açıklanan yolla öğretmen ihtiyacı karşılanamıyorsa, bu ihtiyaçları MEB Personel Genel Müdürlüğünün MEB Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9.maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirmek suretiyle karşılanacaktır. Görevlendirmelerde; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve dört yıllık fakülte mezunlarına öncelik verilecektir.

 

            76- İlçelerde bulunan okullardaki öğretmen açıkları, yukarıda belirtilen şekilde, ilçe millî eğitim müdürlüklerince karşılanacağından, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bu konuda talepte bulunulmayacaktır.

 

          77- İlimizdeki okul ve kurumların normlarının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda işlem yapılacağından, öğretmenlerimizin norm kadro uygulaması sonucu; adil ve dengeli dağılmasına esas teşkil edecek çalışmalar dikkatli ve titiz şekilde yerine getirilecek, gerekli bilgiler ilgililer tarafından süresi içerisinde tam ve doğru bir şekilde girilecek, kurumdaki ihtiyaç ve fazla personel mutlaka İl Millî Eğitim Müdürlüğüne zaman geçirilmeden bildirilecektir. Fazla personeli bildirmeyen veya norm fazlası öğretmenlere sınıf veren yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Zaruri olmadıkça geçici görevlendirmeler yapılmayacak, yapılması gerekiyor ise mutlaka İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde Valilik onayına sunulacaktır. Yapılan görevlendirmeler derhal iptal edilecektir, aksi takdirde  yasal işlem yapılacaktır.

 

            78- İl içi sıra atamaları 2005 Yılı öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Kılavuzunda belirtildiği üzere; Mayıs – Şubat ayları arasındaki süreçte ve kişilerin tercihleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinden, yapılan atamanın iptali yönünde kesinlikle talepte bulunulmayacak ve bu yöndeki talep yazıları Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

 

            79- Müdür yardımcılığı ve atölye –bölüm şefliği görevinden istifa talepleri yaz tatillerinde yapılacak olup, diğer zamanlarda bu hususta talepte bulunulmayacaklardır.

80- Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırı ûsulsüz ve zamansız tayin dilekçeleri kabul edilmeyecek, Yönetmelikte belirtilen görev süresini doldurmayan talep sahiplerinin dilekçeleri kesinlikle bir üst makama gönderilmeyecek ve dilekçeler anında cevaplandırılacaktır.

81- “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı, bazı maddelerindeki değişiklik ise; 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Okul ve kurumlarda münhal bulunan müdürlükler ile müdür yardımcılıklarına atama duyurularının yapıldığı dönemlerde, bu görevlere atanmak isteyenler kurumları aracılığı ile müracaat edecekler; mevzuata uygun olmayan başvurular kurum müdürlüğü tarafından ilgiliye iade edilecek, Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

            82- Kurumlara gönderilen tüm yazılar ile şahıslardan gelen talep dilekçeleri dikkatlice okunduktan sonra uygun cevaplar verilerek, sorunların yerinde çözülmesi için gerekli hassasiyet gösterilecek, lüzumsuz yazışmalara meydan verilmeyecektir.

83- Personelin “Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları  Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen kurallar doğrultusunda şikâyet ve müracaatta bulunmaları esastır.  Makam ve merci atlayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. İsimsiz, imzasız ve adresi olmayan şikayetler dikkate alınmayacaktır.

84- Personelin mesai saatlerine harfiyen riayet etmeleri esastır.  Mesaiye geç gelip, erken çıkan veya görevini gerektiği gibi yerine getirmeyen ve bu tutumunu alışkanlık haline getiren personel hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

85- Kurumda hizmetin düzenli yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi açısından idareci, öğretmen ve diğer personelin özverili olarak çalışmaları esastır. Tüm ilgililer görev ve sorumluluklarını bilecek ve görevlerini mevzuat doğrultusunda  eksiksiz yerine getireceklerdir. Yönetici, öğretmen ve öğrenci ilişkileri ile ilgili olarak 2005/08 sayılı Genelge’de belirtilen hususlara titizlikle uyulacaktır.

86- Ataması yapılan personele, atama ve yer değiştirme onaylarının tebligatı, 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılacak, zamanında ve usulüne uygun ayrılışları sağlanacaktır.  Aynı gün Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilecektir.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. Maddesinde: “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek, belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

            Yukarıdaki süreler;

1-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

 

2-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

           

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.” denilmektedir. Bu hükme kesinlikle riayet edilecektir.

 

87- Çalışan tüm elamanlarımızın yasal ve özlük hakları geciktirilmeden yerine getirilecek,  kesinlikle ayırım yapılmayarak daima âdil ve objektif davranış sergilenecektir.

88- “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Yönetmelikte belirtilen hususların tüm personel tarafından yerine getirilmesi sağlanacaktır.

89- 657 sayılı Kanunun 125/D-h maddesine göre devlet memurlarının görevi dışında ticari gelir getirici işlerle iştigali yasaktır. Resmi okul ve kurumlarımızda çalışan öğretmen ve diğer tüm personel bu hükme uyacaklardır. Özellikle öğretmenlerin özel Dershanelerde veya evlerde öğrencilere ders vermeleri kesinlikle yasaktır. Bu hükme riayet edilecektir.

 

90- Personel bilgileri ve periyodik olarak gönderilen istatistiklerin, raporların ve her türlü diğer bilgilerin doğru ve zamanında gönderilmesi için titizlik sağlanacaktır. 19.09.2005 tarih ve 5664 (Genelge 2005/ 86) genelge gereği tüm okul ve birimler internet ortamında doğru bilgileri aktaracak, İl/ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylatacaktır.

91- Okul ve kurum müdürlerimiz Bakanlığımızca gönderilen emir ve genelgeler ile Müdürlüğümüz tarafından yazılan yazıları dikkatlice inceleyerek, istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde Müdürlüğümüze gönderilmesi titizlikle sağlanacak, tereddüde düşülen konularda Müdürlüğümüzden görüş istenecektir.

92- Okul ve kurumlarca Millî Eğitim Müdürlüğü’ne evrak getirip-götürmede görevlendirilen personelin, evrakların muhafazası için yanlarında çanta bulundurmaları,  gizliliğe eksiksiz uymaları ve evrakları ilgili büroya zimmetle teslim etmeleri; evrak dağıtım bürosundaki evrakları imza karşılığı almaları sağlanmalıdır.

93- Bakanlığımızı ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler ile tebliğler dergisi kurumdaki tüm personel tarafından okunacak,  imza sirküleri ile bu durum belgelenecektir.

94- Resmî yazışmalarda; 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışma Kurallarını Belirleyen Ûsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen hususlara dikkat edilecek, acele ve günlü yazılara herhangi bir tekide yer vermeden zamanında cevap verilecek,  gizlilik derecelerine azamî özen gösterilecektir. Her türlü yazışmalarda, Türkçe’mizin en doğru ve düzgün olarak kullanılması sağlanacak, yazım yanlışı yapılmayacaktır.

95- Gelişen metot, bilim ve tekniklerin ışığında öğretmenler, alanları ile ilgili yenilik ve değişiklikleri sürekli takip ederek, bunları öğretime yansıtıp eğitimi fonksiyonel hale getirmek için gayret göstereceklerdir. Bu amaçla Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün açmış olduğu hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılacaklardır.

96- Bakanlığımızın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin emirleri tüm yönetici ve öğretmenlere imza karşılığı duyurulacak, yönetici ve öğretmenlerimizin, çağırıldıkları hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaları sağlanacaktır.

       97- Özel Öğretim Kurumları;

         a) Ücret miktarlarını “Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsili Yönetmeliğinin” 5.ve 6. maddelerine uygun olarak Mayıs ayı içerisinde tespit edip ilan edecek; tahmini bütçe tablosu ile birlikte Haziran ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığına sunulmak üzere Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.

           b)“Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 76. maddesi gereği, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09.03.1995 gün ve 52498 sayılı yazısı ekindeki formata uygun olarak her yıl Ocak ayı içerisinde Mali Rapor hazırlayıp Millî Eğitim Bakanlığına sunulmak üzere Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.

         c) Ders dağıtım çizelgelerini usulüne uygun hazırlayıp Kasım-Nisan aylarında Milli Eğitim Müdürlüğüne sunacaklardır.

         ç) Ücretsiz öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerini “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.05.1997 tarih ve 54359 sayılı yazısı dikkate alınarak yapılacaktır.

         d) Personel Atama tekliflerini 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Ancak Özel Öğretim kurumlarında ilk defa görev alırken Bakanlıkça verilen “Ön İzin Belgesi” 28.04.2005 tarih ve 53191 sayılı yazı emri ile kaldırılmış olup, onun yerine Valiliklerce düzenlenecek “Çalışma İzin Onayı” uygulanmasına 01.06.2005 tarihinde başlanmıştır. Sicil numarası yerine T.C.Vatandaşlık Kimlik numarası kullanılacaktır.

         e) Yabancı Uyruklu Personel Görevlendirilmesi işlemlerinde; 29 Ağustos 2003 tarih ve 25214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 15 Ekim 2003 tarih ve 57375 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

         f) Tanıtım İlân ve Reklâmlarını Özel Öğretim Kurumları Kanununun 30.maddesi ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 34.maddesi ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 29 Haziran 2005 tarih ve 54755 sayılı yazıları çerçevesinde yapacaklardır.

         g) Kurum  bünyesinde mevcut kantinlerin okul kooperatiflerinin ana sözleşmesine uygun olarak işletilmesine ve kayıtlarının usulüne uygun tutulmasına özen gösterilecektir.

         h) Kurumlarında bulundurulması gereken araç ve gereçleri ”Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesine” uygun bir şekilde bulundurmak zorundadırlar. 

         ı) Öğretmen görevlendirmelerini yaparken “ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN” 39.maddesine göre “Resmi ve Özel Okul yöneticileri ile öğretmenlerine “ÖZEL DERSHANELERDE GÖREV VERİLEMEZ” denilmektedir. Bu hükme kesinlikle riayet edeceklerdir.

         i) Özel Öğretim Kurumlarında görev alan hizmetli, memur, usta öğretici, uzman öğretici, öğretmen ve yöneticilerin özlük haklarının korunması, mağdur edilmemesi için yapılan iş ve işlemlerin 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu” ile “Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği”  esaslarına göre yapılacaktır. Kesinlikle sigortasız personel çalıştırmayacaktır.

j) Stajyer öğretmenlerin göreve başlama tarihi “Çalışma İzin Onay” tarihi olduğundan; bu tarihten itibaren stajyerlik süresi bir yıldır. İş sözleşmesi buna göre düzenleyecek, öğretmenlerin mağdur olmaması için “Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Personelin Sicil ve Disiplin Âmirleri İle Stajyerlik İşlemleri Hakkındaki Yönerge” hükümleri doğrultusunda yürütülecek ve personel gizli sicil raporlarının Aralık ayı içerisinde Millî Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.

            98- Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları;

a) Dönem açılışlarını, dönemin açıldığı günün mesai bitimine kadar İl Millî Müdürlüklerine teslim edecek ve gruplarda Bakanlığın vermiş olduğu kontenjanı geçmeyeceklerdir.

b) Direksiyon Programlarında görev alan öğretmen ve eğitim araçlarının onaylı olması  gerekmektedir.

c) “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin” (11.04.1997 gün ve 22961 -30.10.1997 gün ve 23155 sayılı RG) 19. maddesine göre kursiyerlerin devam devamsızlıklarını titizlikle takip edeceklerdir.

d) Sınavları; “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının   Sınav Kuralları ve Sınav Esaslarına” göre yürütecekler. Esaslara göre; kesinlikle onaysız, çift fren-çift debriyajı, tek direksiyon donanımı olmayan araçlarla sınav yapmayacaklardır.

e) Açacakları muhtelif kursların (Bilgisayar, İngilizce, Muhasebe, Müzik, Bale, Güzellik vb. gibi) kurs programlarını kursa başladığı gün mesai bitiminden önce Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak ve onay almak zorundadırlar. Onaysız program uygulanmayacaklar, kurs sonu bitirme sınavları İl ve İlçe Sınav Yürütme Kurullarınca yürütülecektir.

            d) 01 Ocak- 30 Haziran arası kursiyer istatistik bilgilerini Temmuz ayının ilk haftasında;  01 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasındaki kursiyer istatistik bilgilerini ise, Ocak ayının ilk haftasında Müdürlüğümüze bildireceklerdir.

99- Özel Dershaneler “Özel Dershaneler Yönetmeliği (22.07.2005 ve 25883 sayılı R.G.)” hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

            100- Özel Öğretim Kurumlarının yıllık ve periyodik denetimleri, İlköğretim Müfettişleri ve diğer ilgililerce sık sık yapılacaktır. Ayrıca MTS kurslarında devam-takip işlemleri il ve ilçelerde ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonlar tarafından sürekli denetlenecek, sınavların âdil ve objektif yapılması için her türlü önlem alınacaktır.

             Bu kurumların "Özel Öğretim Kurumları Kanunu"ile; "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (2348 sayılı T.D.) ", "Özel Kurslar Yönetmeliği (22.07.2005 ve 25883 sayılı R.G.)", "Özel Dershaneler Yönetmeliği (22.07.2005 ve 25883 sayılı R.G.)","Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler (2514 sayılı T.D.)", "Özel Öğretim Kurumlan Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsili Yönetmeliği (2496 sayılı T.D.)",  "Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi", "Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği (22.07.2005 ve 25883 sayılı R.G.)",  "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği (2229-2328-2402-2544 sayılı T.D.)" gibi mevzuata ve diğer genelge ve emirlere uygun hareket edip etmediklerine bakılacak, sigortasız ve sözleşmesiz personel çalıştırılmasına müsaade edilmeyecektir. "Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumlarının Bina ve Tesisleri ile İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Kurs, Dershane ve Diğer Resmî ve Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi ve Kazanılmış Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik" esaslarına göre, uygunluğuna dikkat edilecek, izinsiz ve ruhsatsız iş yeri açma gibi duyumlar derhal değerlendirilecektir. Araştırma ve denetimler ilgililerce aksatılmadan  sürdürülecektir.

101- Özel öğrenci yurtlarında iş ve işlemler 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

102- Okul ve kurumlarımız her yıl Ocak ayı içerisinde yıllık taslak bütçelerini harcama kalemlerine göre hazırlayarak, ödenek ihtiyaçlarını usulüne uygun olarak Müdürlüğümüze bildireceklerdir.

103- Ek bina veya yeni bina yapım teklifleri;  Tapu Belgesinin aslı veya Tapu Tahsis belgesi, İmar durumu, Aplikasyon belgesi, İmar plânı ile  birlikte yapılacaktır.

104- Küçük onarım teklifleri her yıl Ocak ayı içerisinde Müdürlüğümüze bildirilecektir.

105-  Tüm  lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumları atölye, laboratuvar, ders araç- gereç ve malzeme taleplerini “İhtiyaç Tespit Formları”na işleyerek Bakanlığa sunulmak üzere 01 Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında; İlköğretim okullarının  derslik ve büro donatım malzeme ihtiyaç taleplerini ise, Mayıs-Haziran  döneminde Müdürlüğümüze bildireceklerdir.

 

106- Okul ve kurumlarımız A, B ve C demirbaş eşya  sayımlarını Ayniyat Talimatnamesi uyarınca kurulacak komisyon marifetiyle Kasım-Aralık ayları içinde tamamlayarak sayım raporlarını hazırlayacaklar, onarım ve bakımı yapılamayacak durumda olup, düşümü teklif edilen malzemelerle ilgili komisyon raporunu onaylatmak üzere Müdürlüğümüze göndereceklerdir.

 

107- Okullarımızdaki bilgi teknolojisi sınıflarının kurulması ile ilgili çalışmalar Müdürlüğümüzde Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülmekte olup; ihtiyaç talepleri bu bölüme bildirilecek, diğer bilgisayar ve malzeme ihtiyaçları Bütçe Donatım bölümünden istenilecektir.

 

108- İlköğretim okullarımız kırtasiye ve temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını Temmuz-Ağustos aylarında Müdürlüğümüzden talep edeceklerdir.

 

109- Yatılı ve pansiyonlu okullar ile taşımalı eğitim merkezî okulların yöneticileri öğrencilere verilen yemek ve gıda maddeleri üzerinde titizlikle durarak, kullanım süresi geçmiş, bozuk ve şüpheli gıdaları satın almayacaklar ve bu gibi yiyecek ve içecekler kesinlikle öğrencilere verilmeyecektir. Satın alınan gıdalar hijyenik şartlarda korunacaktır.

110- Öğretmenevleri eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarının yanında eğitimin tartışılacağı, araştırılacağı örnek yerler haline getirilmelidir. Eğitimciler bu kurumlarda tutum ve davranışları ile örnek olmalıdırlar.

111- Taşımalı ilköğretim okulları il diğer okulların servisleri sürekli denetlenmeli varsa eksiklikleri süratle giderilmesi sağlanmalıdır.

112- Hıfzısıhha Kanunu gereği, taşımalı eğitim ile yurt ve pansiyonlarda verilen yemeklerden birer numune 24 saat süre ile saklanmalıdır. Özellikle yiyeceklerin hijyenik ve sağlık şartlarına uygun ortamlarda saklanmasına, içme suyu depolarının temiz ve sağlıklı olmasına dikkat edilecektir.

113- Kantin, açık alan ve salonların işletilmesinde 2573 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği” ile 06.04.2004 tarih ve 2004/30 sayılı Genelge doğrultusunda hareket edilecek, okul kantinlerinin denetimleri, ilgili kurumca seçilen komisyonlar ve ayrıca Bakanlığımızın 16.9.1988 tarih ve 1988/30 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlköğretim Müfettişleri tarafından da yapılacaktır. Gıdalar sağlığa uygun, temiz ve hijyenik olmalı, ocak tüpleri bina dışında tutulmalıdır.

114- Her öğretim yılı sonlarına doğru meslekî okul ve kurumlarımız, ilköğretim okullarımız ile özel öğretim kurumlarımızın katılımı ile düzenlenen Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı (METEF), bu öğretim yılında Mayıs ayının son haftası içerisinde düzenlenecektir. Bu fuarda tüm özel ve resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarımız kendilerini tanıtıcı ürün, eser ve gösterileri ile katılacaklardır. Her kurum kendi bünyesinde ekip ve komisyonlar kurarak hazırlık çalışmalarına gecikmeden başlayacaklardır.

            115- Okul ve kurumlarımızda parasal faaliyetlerin yer aldığı döner sermaye, kantin, kooperatif, spor kolu, kızılay kolu, çeşitli bilgisayar, hazırlayıcı ve yetiştirici kurslar vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler zamanında bankadaki hesabına bloke edilecek, mevzuatın belirlediği miktardan daha fazla para kasada bulundurulmayacak; satın alma işlemleri, ambar ve depo işlemleri, yolluklar, harcırahlar, ihale işleri, sınav ücretleri, ders ücretleri, 3308 sayılı “Meslekî Eğitim Kanunu” kapsamındaki ödemeler vb. hususlarda çok titiz davranılacak, öğrenci kayıtlarında alınan pulların harcanmasında pul defteri tutularak kayıt altına alınacak, parasal konularda hassas olunarak, herhangi bir dedikodu veya yanlış anlamaya fırsat bırakılmayacaktır.

116- Okul ve kurumlarımıza zaman zaman gönderilen genelgeler ve Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri gereği; özellikle telefon görüşmeleri, elektrik, yakacak ve su sarfiyatlarında âzami tasarrufa gidilecektir.  Su, elektrik ve telefon faturaları zamanında ödenemediğinden ilgili idarelerince kesilmesi durumları ile karşı karşıya gelinmektedir. İstenmeyen durumlarla karşılaşılmaması, kısıtlı olan bütçe imkânlarının zorlanmaması için su, elektrik ve telefon kullanımlarında ve diğer alanlarda okul ve kurum müdürlüklerimizce tasarruf tedbirlerine kesinlikle uyulacaktır. Borçlar kurumlarınca zamanında ödenecektir.

117- Tüm yöneticiler yasalarla kendilerine verilen yetki ve sorumluklarını savsaklamadan etkili bir şekilde yerine getirecek; disiplin ve sicil âmiri olarak yetkilerini doğrudan kullanacaklardır. Disiplin âmiri olarak yetkisini aşan konularda, inceleme ve soruşturma yapılmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü’nden muhakkik isteyeceklerdir. Aksi hallerdeki yazılar iade edilecektir.

118- Okul ve kurumlarımızda salgın ve bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi, zehirlenme vb. diğer acil vak'aların olması durumunda okul ve kurum müdürleri derhal konuyu zaman kaybetmeden İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bildirecektir. Sağlık taramaları ve aşı kampanyalarında görevli sağlık ekiplerine tüm yöneticiler yardımcı olacaktır.

119- Valilik Makamından izin alınmadan personelin yazılı ve görsel basına demeç veremeyecekleri hususu yasa gereğidir. İzinsiz olarak televizyon, radyo ve yazılı basına demeç ve açıklama yapılmayacaktır. Gerekli hallerde önceden izin  alınacaktır.

120- Gerek ilköğretim müfettişleri ve gerekse bakanlık müfettişlerinin teftiş ve denetimleri sonucu tespit edilen eksiklilerin süratle tamamlanması sağlanacak, her çeşit okul ve kurumlarımız daima denetime hazır halde bulundurulacaktır.

121- Kurumlara yapılacak aynî ve nakdî bağışları alınmasında, Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Tüm harcamalar şeffaf biçimde okul ve kurumda ilân edilecektir. Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde okul ve kurumlarımıza hayırsever vatandaşlarımızın katkı sağlamaları için girişimlerde bulunulmalıdır.

122- Mutemetlik görevlerinin Millî  Eğitim Bakanlığı’nın 28.03.2003 tarih ve 1319 sayılı emirleri doğrultusunda yapılması, belgelendirilen zorunlu giderler dışında mutemetlik ücreti alınmaması gerekmektedir.

 

123- 2552 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “M.E.B. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ve “İlköğretimde Yöneltme Yönergesi” incelenerek, faaliyetlerin değişikliklere ve yeniliklere göre yapılması, öngörülen çalışmaların Yıllık Çalışma Programına alınarak yürütülmesi için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

124- Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin  (18.01.1995 tarih ve 22175 sayılı Resmi Gazete) ilgili maddeleri gereği oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar kurularak mutlaka işlerlik kazandırılacak sonuçları rapor halinde değerlendirilecektir.

Çalışmalarınızda başarılar diler, gereğini önemle rica ederim.

 

 

Hayrettin GÜRSOY

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

 

 

NOT: İleride yapılacak gönderilecek talimatlar bu Genelge’ye ek kabul edilecektir.

 

 

 

 

DAĞITIM

GEREĞİ          :

Müdürlüğümüze Bağlı Tüm Birim ve Kurumlara

 

 

                       ÖNEMLİ TELEFONLAR

 

Kurumu/ Unvanı

Yönetici Adı Soyadı

Telefon

Faks

Valilik

 

323 19 33-34- 35

321 97 38

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

SANTRAL

331 33 03

321 17 47

321 17 35

321 15 54

İl Millî Eğitim Müdürü 

Hayrettin GÜRSOY

321 24 15

 

İl ME Müd. Yard.

Muhlis ÖZTÜRK

331 59 09

 

İl ME Müd. Yard.

Adnan KALYONCU

325 34 87

 

İl ME Müd. Yard.

Kazim KURTOĞLU

324 71 89

 

İl ME Müd. Yard.

Mehmet ŞAHİN

322 78 44

 

İl ME Müd. Yard.

A.Osman KARABAYIR

323 35 71

 

İl ME Şube Müdürü

Süleyman HASANOĞLU

332 12 61

 

İl ME Şube Müdürü

Süleyman YILDIRIM

323 22 99

 

İl ME Şube Müdürü

Yusuf  YILDIRIM

325 59 63

 

İl ME Şube Müdürü

Uğur KESKİN

331 51 50

 

İlköğr. Müf. Kur. Bşk.

Seyfettin KARAMIZRAK

331 59 19

331 20 01

331 20 01

İlköğr. Müf. Kur. Bşk.Yrd.

Harun EMİR

323 22 73

 

Derince İlçe M.E.Md.

Remzi TURAN

239 34 96

229 95 14

Gebze İlçe M.E.Md.

Aydın CEYLAN

646 70 94

641 22 47

641 10 39

Gölcük İlçe M.E.Md.

Ahmet DEMİR

412 62 98

412 62 99

412 94 97

Kandıra İlçe M.E.Md.

İdris BOLAT

551 30 56

551 36 06

551 43 33

Karamürsel  İlçe M.E.Md.

Necati ÇİMEN

452 10 31

452 93 71

452 40 42

Körfez İlçe M.E.Md.

Hurşit  EKİNCİ

528 94 22

528 93 94

                       DAHİLİ TELEFONLAR

                      (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Bölümü

Şef/ Yetkili Adı Soyadı

Dahili

Telefon

Bilgi İşlem

Semra BOZKURT

102

Sınav Hizmetleri

 

103

İstatistik

 

106

Atama

Meşkure KAYA

117- 118

Özlük

Rabia ÖLMEZ

120-121

Avukat- Sivil Savunma

Av. Erhan KILIÇKAP

115

Spor- İzcilik

Asuman AKYILDIZ

131

Mesleki Eğ-Yaygın Eğ.

Aysu ELİBOL

124

Bütçe Donatım

Şerif YAZICI

125- 126

Yatırım

Tarık TOPALOĞULLARI

133

Mühendisler

 

127

Evrak Kayıt

Duran DURAN

129

Evrak Dağıtım

 

122

Özel Öğretim

Nesrin TİMUÇİN

123

Kültür

Selma KAYALI

119

Eğitim Öğretim

Şükran ÇAĞLAYAN

128

Taşımalı Eğitim

Hüseyin BAYRAKTAR

134

TKY

Zekeriya SOYDAŞ

135

Depo (Fotokopi)

Mehmet AYVAZ

132

Teftiş

Semra ÖKTEM

137

Müfettişler Odası

 

136

Hizmetiçi

 

146

Şoförler

 

148


 
   
 

ILSIS

 
   
   
  Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte izlenebilir.  |  © 2008 KOCAELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB Grubu. Tüm hakları saklıdır. | Son Güncellenme Tarihi: 20/10/2017